DẤU NGÀY THÁNG CHẤM MỰC

Liên hệ

In stock

Dấu ngày tháng chấm mực
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Loại dấu: Xoay bằng tay khi thay đổi ngày tháng
Dấu D5 : 3mm
Dấu D4 : 4mm
Dấu D3 : 5mm

Hotline: 0919-661-843

Dấu ngày tháng chấm mực
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Loại dấu: Xoay bằng tay khi thay đổi ngày tháng
Dấu D5 : 3mm
Dấu D4 : 4mm
Dấu D3 : 5mm

Main Menu

DẤU NGÀY THÁNG CHẤM MỰC

Liên hệ

Add to Cart