Thiệp PTD-2101 Kem

Liên hệ

  • Bao thư dạng túi  màu đỏ nhung
  • Kich thước thành phẩm 9.8×22.8cm.
  • Lót đôi màu kem đậm nhũ loại 1 mặt kem đậm nhũ 1 mặt trắng, ép kim khổ  18x21cm